Nasza szkoła przystąpiła do projektu „e–Akademia Przyszłości”

9 marca 2010r. na konferencji w Warszawie Pani dyrektor Dorota Adamska podpisała umowę współpracy z WSiP S.A. – Leaderem projektu realizowanego wspólnie z Combidata Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie „e–Akademia Przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”. Projekt uzyskała pozytywną ocenę MEN jako Instytucji Pośredniczącej. „e-Akademia Przyszłości” kierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Gimnazjum w Czerninie jest jednym z 200 gimnazjów w Polsce i jednym z 13 gimnazjów w województwie dolnośląskim, które zakwalifikowało się do projektu. W projekcie weźmie udział 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Realizowany będzie przez 3 lata – do końca roku szkolnego 2012/2013.
Celem projektu jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na lepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Kształtowanych będzie siedem kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Realizowany będzie podczas zajęć z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, informatyka, WOS.
W ramach przedmiotów uczniowie nabędą umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – platformy e–learningowej, będą uczestniczyć w zajęciach Wirtualnych Kół Naukowych, Szkolnych Grup Wyrównawczych, Lokalnych Zespołach Projektowych.
Uczestnictwo w projekcie:

 • zwiększy szansę na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym,
 • poprawi efektywność kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych,
 • pozwoli wykorzystać w procesie dydaktycznym tablicę interaktywną przekazaną szkole i laptopy przekazane nauczycielom uczestniczącym w projekcie,
 • pozwoli nowatorsko spojrzeć na kształtowanie postaw i umiejętności gimnazjalistów,
 • stworzy szansę dla ucznia na samodzielne, odpowiedzialne i pomyślne życie w XXI wieku,
 • pozwoli uczniowi samorealizować się, budować swoje systemy wartości, działać wśród innych.

„e–Akademia Przyszłości” zbliży Gimnazjum w Czerninie do szkoły o wymiarze europejskim, która potrafi przygotować uczniów do uczenia się przez całe życie.

Skip to content