Zakończył się projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacyjnym”

Zakończył się projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacyjnym”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasza szkoła brała udział w dwóch komponentach: Dolnośląska e-Szkoła i sportowym.

Skip to content