Projekt „Dzieci – największy skarb”

W naszej szkole, podobnie jak w innych placówkach Gminy Góra, realizowany jest od 5 września 2011 roku projekt „Dzieci – największy skarb” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Uczestniczą w nim uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej. Zajęcia prowadzone są w trzech kategoriach: zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach, ponieważ ich forma różni się od typowych. Uczniowie bez stresu mogą pracować w tempie dla nich odpowiednim, wzbogacają i doskonalą swoje umiejętności, wyrównują braki edukacyjne.

Skip to content