Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”

W roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III realizowany jest Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia. W klasie I dzieci mogą brać udział w zajęciach doskonalących umiejętności czytania i pisania, w zajęciach pogłębiających umiejętności matematyczno-przyrodnicze oraz w zajęciach logopedycznych, zaś w klasie II i III uczniowie wykazują się umiejętnościami artystycznymi. Uczniowie bardzo ochoczo i z wielkim zaangażowaniem pracują podczas zajęć dodatkowych wykazując się bardzo często inicjatywą i pomysłowością.

Skip to content