Kolejne laptopy trafiły do szkoły

Gmina Góra złożyła kolejny wniosek, który został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Nasza szkoła otrzymała 4 laptopy, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji i będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół.

Skip to content