Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Czerninie od dnia 4 maja 2021r.

 1. Od dnia 4 maja 2021 r. zajęcia szkolne w klasach I-III, zgodnie z planem lekcji odbywają się w szkole.
 2. Dla dzieci klas I-III korzystających ze świetlicy (sala nr 4) do dnia 14 maja 2021r. świetlica jest czynna:
  * poniedziałek 11:05 – 13:05
  * wtorek 7:15 – 8:15, 12:05 – 13:05
  * środa 12:05 – 13:05
  * czwartek 11:05 – 13:05
  * piątek 12:05 – 13:05
 3. Dowóz dzieci klas I-III organizowany jest zgodnie z harmonogramem; dzieci w szkole są od godz. 7:20, odjeżdżają o godz. 13:05. Dzieci pod opieką pracownika są odprowadzane do sal lekcyjnych lub do świetlicy.
 4. Nauczyciele klas I-III rozpoczynający zajęcia w danym dniu i w danym oddziale pełnią dyżur w przypisanej sali od godz. 715 do momentu rozpoczęcia zajęć.
 5. Do dnia 14 maja 2021r. zajęcia lekcyjne w klasach IV-VIII są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 6. Od dnia 17 maja do dnia 30 maja 2021 r. w zakresie klas IV-VIII zajęcia są realizowane w systemie hybrydowym, tzn. dla danego oddziału 1 tydzień stacjonarnie – w szkole i 1 tydzień z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Harmonogram w załączeniu.
 7. Zajęcia dla wszystkich oddziałów rozpoczynają się o godz. 7:30, trwają 45 minut, z tym że dla klas IV-VIII zajęcia zdalne w formie video-lekcji trwają 30 minut, pozostałe 15 minut nauczyciel przeznacza na indywidualną/grupową pracę z uczniem/uczniami udzielając wsparcia i pomocy przedmiotowej i wychowawczej. Każdy uczestnik korzystający z aplikacji Meet (aplikacja do wideo-zajęć) ma włączoną kamerę i mikrofon.
 8. Przerwy międzylekcyjne są zgodne z planem zajęć.
 9. Do dnia 24 maja 2021 r. dla uczniów klasy VIII na terenie szkoły umożliwia się prowadzenie konsultacji indywidualnych lub grupowych z przedmiotów egzaminacyjnych: język polski, matematyka, język angielski.
 10. Dowóz uczniów od dnia 17 maja 2021 r. organizowany jest zgodnie z harmonogramem: przyjazd 7:20, powrót 15:05.
 11. Zgodnie z harmonogramem działa świetlica szkolna.
 12. Praca pedagoga, logopedy, bibliotekarza wykonywana jest na terenie szkoły, zgodnie z harmonogramem.
 13. Dla uczniów, którzy realizują zajęcia na terenie szkoły wydawane są obiady w jadalni. Dla pozostałych uczniów obiady należy odebrać w prywatnych pojemnikach w godzinach 13:15 – 14:15.
 14. Od dnia 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się już stacjonarnie – w szkole.
 15. Organizacja pracy na terenie szkoły uwzględnia wytyczne sanitarne w zakresie bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz wewnętrzne procedury.
 16. Przebywając na terenie szkoły przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa określone w zakresie higieny rąk, dezynfekcji, noszenia maseczek i dystansu społecznego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2021r., Poz. 824).

Harmonogram zajęć w formie hybrydowej (17-30 maja 2021 r.)

Skip to content