Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Czerninie od dnia 31 maja 2021 r.

 1. Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. W sytuacji gdy uczeń przyprowadzany jest do szkoły lub z niej odbierany przez rodziców/opiekunów na teren szkoły wchodzi osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkująca z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych.
 3. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, tzn. należy stosować maseczki przebywając w budynku szkoły oraz na placu szkolnym – w sytuacji gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego – min. odległość pomiędzy osobami to 1,5 m.
 4. Rodzice/opiekunowie ograniczają swój wstęp do budynku.
 5. W sytuacji konieczności załatwienia sprawy u dyrektora, w sekretariacie lub księgowości albo przy odbiorze dziecka ze szkoły (np. złe samopoczucie dziecka) rodzic/opiekun stosuje się do obowiązujących zasad: maseczka, dezynfekcja rąk, dystans między innymi osobami, pracownikami szkoły, uczniami.
 6. W komunikacji między rodzicem/opiekunem a dyrektorem/nauczycielem/ wychowawcą zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (m.in. kontakt telefoniczny, e-dziennik, aplikacja Meet, elektroniczna poczta służbowa).
 7. Uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły dla zachowania bezpieczeństwa przemieszczają się w maseczkach: w czasie przerw – na szkolnym korytarzu, w kontakcie z personelem szkoły.
 8. Zajęcia lekcyjne organizowane są dla danego oddziału, zgodnie z planem lekcji i w przypisanych do oddziału salach:
  • klasa I– sala nr 26,
  • klasa II – sala nr 19,
  • klasa III – sala nr 25,
  • klasa IV – sala nr 22,
  • klasa V – sala nr 20,
  • klasa VI – sala nr 28,
  • klasa VIIa – sale zamiennie,
  • klasa VIIb – sala nr 29,
  • klasa VIII – sala nr 21.
 9. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły oraz realizację zajęć ramowego planu nauczania zajęcia organizuje się bez konieczności zmiany sal przypisanych do danego oddziału, z uwzględnieniem zapisów pkt 10 i pkt 11, a także możliwość pracy dziecka przy jednym stoliku lub z zapewnieniem możliwego dystansu.
 10. Zajęcia informatyki w klasach IV-VIII organizowane są w pracowni informatycznej a zajęcia języka angielskiego w klasach VII-VIII w pracowni językowej.
 11. Przerwy uczniowie spędzają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w przypadku niesprzyjającej aury pogodowej na szkolnych korytarzach.
 12. Zajęcia wychowania fizycznego organizowane są na boisku ORLIK lub na sali gimnastycznej przy zachowaniu min. kontaktu między oddziałami.
 13. Uczeń w sali lekcyjnej ma stałe miejsce swojej pracy.
 14. W przypadku zmiany sali w ciągu dnia dana sala podlega dezynfekcji, (m.in. klamki, stoliki). W przypadku sali gimnastycznej przynajmniej 2 razy w ciągu pobytu uczniów w szkole.
 15. Wchodząc na zajęcia do pracowni językowej, informatycznej oraz na salę gimnastyczną uczniowie dezynfekują dłonie.
 16. Świetlica jest otwarta od godziny 7:15 i pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem do czasu odjazdu uczniów autobusem – 15:05.
 17. Zajęcia świetlicowe organizowane są w sali nr 4.
 18. Sanitariaty podlegają dezynfekcji co najmniej 2 razy w ciągu pobytu uczniów w szkole.
 19. Po zakończonych zajęciach dokładnemu sprzątaniu, myciu i dezynfekcji podlegają wszystkie pomieszczenia na terenie szkoły, także sprzęt sportowy, klawiatury, myszki, biurka, sprzęt zabawowy na placu zabaw.
 20. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, nie wymienia się nimi z innymi.
 22. Można organizować wyjścia w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 23. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 25. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 26. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godziny 7:30, a kończą o godzinie 15:00.
 27. Ustala się przerwy 10 minutowe oraz cztery przerwy 15 minutowe.
 28. W trzech przerwach 15 minutowych w godzinach: 11:05 – 11:20, 12:05 – 12:20, 13:05-13:20 w stałych grupach organizuje się posiłek w formie dwudaniowego obiadu.
 29. W klasach I-III przerwy w interwałach adekwatnych do potrzeb organizuje nauczyciel, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 30. Należy pamiętać o wietrzeniu sal lekcyjnych w czasie zajęć, podczas przerw i po zajęciach.
 31. Nauczyciele/wychowawcy podejmują działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów, odbudowujące relacje między uczniami.
 32. Do pracy przychodzą jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 33. Dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Szkoły Podstawowej stosuje się wewnętrzne procedury, zaktualizowane w/w zapisami:
  • procedura bezpieczeństwa i higieny w zakresie organizacji zajęć;
  • procedura postępowania rodzica ucznia;
  • procedura bezpieczeństwa i higieny wydawania posiłków w formie obiadów;
  • procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły podstawowej;
  • istotne informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych;
  • procedura szybkiego powiadamiania Szkoły Podstawowej w Czerninie o chorym dziecku;
  • zasady korzystania z biblioteki;
  • zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.

Powyższe zapisy są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 20 maja 2021 r.

Skip to content