Nabór wniosków w ramach Cyfrowej Gminy – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Cyfrowej Gminy – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Burmistrz Góry informuje o możliwości przystąpienia do programu.

Konkurs ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego. Uprawnionymi o wsparcie są uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konkursie grantowym jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Góra.

Osoba składająca oświadczenie na potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR może przedłożyć np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Osoby uprawnione do wsparcia w ramach programu mogą składać dokumenty w terminie do dnia 29 października 2021 r. w godzinach pracy tut. Urzędu, w pokoju nr 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 65 544 36 27 lub 65 544 36 54.

Wniosek o przystąpienie do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content