Stypendium szkolne w roku 2022/2023 w Gminie Góra

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE – ZAŁATWIANIE SPRAW – EDUKACJA: www.bip.gora.com.pl

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwoty 600,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

UWAGA

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny musi być złożone na druku przygotowanym przez UMiG w Górze (druk do pobrania).

 

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf EDU - 5 zaświadczenie_o dochodach Zaświadczenie o wysokości dochodu.
12 sierpnia 2022 13:41 Cezary Kaczor
pdf EDU-5 druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia/słuchacza na rok szkolny 2022/2023.
12 sierpnia 2022 13:42 Cezary Kaczor
doc Lista wydatków 2022_2023 Lista wydatków podlegających refundacji stypendium szkolnego za rok szkolny 2022/2023.
16 sierpnia 2022 10:25 Cezary Kaczor
Skip to content