Stypendia szkolne wrzesień-grudzień 2022 r.

Przypominamy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi w terminie do 30 grudnia 2022 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 12 grudnia 2022 r. (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:
np.
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy

Skip to content