Stypendia szkolne styczeń – czerwiec 2023 r.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 12 czerwca 2023 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 21 czerwca 2023 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np.
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy

Lista wydatków

Skip to content