RODO

Ochrona Danych Osobowych w ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl, tel. 655436766.
Dane osobowe przetwarzane są w celu zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania przez ucznia nauki i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, e-mail: kas5@poczta.onet.pl, tel. 570942935.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC I DZIECKO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Odbiorcami danych osobowych dzieci i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, Sąd Rodzinny, Wydział Edukacji).
Dane osobowe rodziców i dziecka przetwarzane będą przez okres wskazany w JRWA.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:
wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka), numerów PESEL rodziców.
Podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców wymienionych w aktach prawnych jest obligatoryjne.
Dane osobowe przetwarzane nie podlegają profilowaniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNIK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, SIO) oraz:
podmiotom realizującym usługi szkoleniowe,
podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres do 50 lat/10 lat.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie stosowane profilowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA – OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE Z MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, tel. 655436766, 655431899, e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

WNIOSEK O SPROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Opublikował(a): Cezary Kaczor

Ostatnia zmiana:

Skip to content