RODO

IODO – informacje

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie jest Pani Natalia Ratajewska.

e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl,
tel. 783 479 791

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego Rozporządzenia. W związku z tym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – DZIECKO I RODZICE

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Czernina.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 3. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków szkoła przetwarza dane osobowe dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych zadań. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania dydaktyczne mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych dziecka jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda taka może dotyczyć na przykład publikacji wizerunku dziecka.
 4. Szkoła udostępnia dane osobowe dzieci i rodziców lub opiekunów prawnych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej, Sąd Rodzinny). O wszelkich innych instytucji/firm na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych są przetwarzane przez okres wskazany w JRWA.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem pozostają zgodne z prawem.
 8. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 9. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:
  • wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),
  • podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w punkcie 3 jest obowiązkowe.
 10. Dane osobowe przetwarzane przez szkołę nie podlegają profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Czernina.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres (wskazany w JRWA).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DO ODBIORU DZIECKA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z odbiorem dzieci jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Czernina, adres e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl.
 2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani Natalia Ratajewska. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
 3. Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e RODO w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola celem zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa.
 5. Pani/Pana dane pozyskane zostały bezpośrednio od rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do odbioru na przeznaczonym do tego upoważnieniu. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji wskazanego celu. Niepodanie danych uniemożliwi odbiór przez Panią/Pana dziecka z przedszkola.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 7. Dostęp do danych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA NIEPEDAGOGICZNI

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Czernina.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie: 
  • imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy,
  • numer PESEL, nazwisko rodowe jest obligatoryjne w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PEDAGOGICZNI

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Czernina.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. oraz art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie:
  • imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy,
  • numer PESEL, nazwisko rodowe jest obligatoryjne w oparciu o Kartę Nauczyciela Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Organizatorem Imprezy jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Czernina.
 2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
 3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Jeśli dany uczestnik wyraża sprzeciw wobec powyższych celów prosimy o zgłoszenie tego prawa Dyrekcji szkoły.
 4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów.

Klauzula:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Czernina;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; jest nim Pani Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791; e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl;
 3. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 5. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Opublikował(a): Cezary Kaczor

Ostatnia zmiana:

Skip to content