Przedszkole

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do Przedszkola w Czerninie w Gminie Góra w roku szkolnym 2024/2025

1.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., Poz. 900, ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Góry z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli Gminy Góra na rok szkolny 2024/2025.

Terminy:

 1. 29.01.-02.02.2024 r. – złożenie przez rodzica deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego;
 2. 05.02.-23.02.2024 r. – złożenie przez rodzica wniosku (wraz z załącznikami) o przyjęcie dziecka do przedszkola;
 3. 26.02.-08.03.2024 r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 4. 11.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 5. 12.03.-19.03.2024 r. – złożenie przez rodzica pisemnego potwierdzenia woli zapisu do przedszkola dziecka zakwalifikowanego;
 6. 20.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość (za każde kryterium 1 punkt):

 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2023 r., Poz. 135, 1426).

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

1._Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/272/17 Rady Miejskiej Góry z dn. 24.03.2017  r.

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach
1 Pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym 8
2 Kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego złożony został wniosek. 2
3 Zamieszkiwanie kandydata lub pobieranie nauki przez rodzeństwo kandydata lub wykonywanie pracy przez jednego z rodziców kandydata w pobliżu przedszkola, do którego złożony został wniosek. 2
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 12

2._Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt. 1.

 • oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 1 do wniosku;
 • oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożony został wniosek – załącznik nr 2 do wniosku;
 • oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata, miejscu wykonywania pracy przez rodziców kandydata – załącznik nr 3 do wniosku.

2.

Procedury odwoławcze:

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola;
 2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem;
 3. rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
 4. dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

3.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach:

Terminy postępowania uzupełniającego:

 1. 03.06.-07.06.2024 r. – składanie wniosków (wraz z załącznikami) przez rodziców;
 2. 10.06.-13.06.2024 r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 3. 14.06.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 4. 17.06.-20.06.2024 r. – złożenie przez rodzica pisemnego potwierdzenia woli zapisu do przedszkola dziecka zakwalifikowanego;
 5. 21.06.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4.

Do postępowania uzupełniającego stosuje się procedury odwoławcze jak w punkcie 2.

5.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Góra mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Góra przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

6.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Góra przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

* Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf zarz_3_24_BG Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Góry z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Góra na rok szkolny 2024/2025.
25 stycznia 2024 14:23 Cezary Kaczor
pdf P_1 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do Przedszkola w Czerninie w Gminie Góra w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_2 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czerninie w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_3 Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Czerninie.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_4 Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_5 Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożono wniosek.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_6 Oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata/miejscu wykonywania pracy przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_7 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
pdf P_8 Klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
25 stycznia 2024 14:24 Cezary Kaczor
Skip to content