Projekt e-Akademia Przyszłości

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2010/2011 Gimnazjum w Czerninie rozpoczyna realizację Projektu e-Akademia Przyszłości prowadzony przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, III. Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3. Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Numer konkursu 1/PKOL/3.3.4/08. Głównym celem Projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych na podstawie opracowanego Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych oraz jego pilotażowe wdrożenie w 200 wybranych gimnazjach na terenie kraju. Kompetencje kluczowe zostały zdefiniowane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia”. Zgodnie z umową współpracy w dniach 16-18 sierpnia b.r. ośmiu nauczycieli prowadzących wdrożenie projektu uczestniczyło w 3–dniowym szkoleniu w Warszawie, którego zakres obejmowało praktyczne ćwiczenia z obsługi platformy i jednostek e-learningowych w procesie kształcenia, wykorzystanie metody projektów w interdyscyplinarnych i środowiskowych projektach szkolnych, środowisko uczenia się w wirtualnej przestrzeni, koncepcję i organizację badań osiągnięć uczniów. Nauczyciele na potrzeby Projektu otrzymali netbooki a szkoła wzbogaciła się o zestaw multimedialny, w skład którego wchodzi tablica interaktywna, wideoprojektor, listwa zasilająca.

Skip to content