Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://spczernina.edu.pl

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2002-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.
  2. Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.
  3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Powody wyłączenia:

  1. Niektóre dokumenty powstały przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  2. Niektóre dokumenty pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, przez co ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść.
  3. Niektóre dokumenty są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania.

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie deklaruje się jednak sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Dotychczas na stronie zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Treści publikowane w serwisie są odczytywalne maszynowo poprzez programy czytające (NVDA).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-26.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Czerniak, sekretariat@zsczernina.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 543 67 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie mieści się w wielokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Szkolnej 2, 56-200 Góra. Obiekt, ze względu na zabytkowy charakter, został częściowo wyposażony w udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do podmiotu należy budynek sali gimnastycznej znajdujący się przy ulicy Leśnej 7, około 200 m od budynku szkolnego.

W obu obiektach brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie umożliwia wstęp do budynków osobie z psem asystującym.

Szkoła umożliwia kontakt z pracownikami potrafiącymi porozumiewać się w języku migowym na miejscu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez złożenie Wniosku o zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Budynek szkoły przy ulicy Szkolnej:

W obrębie 400 m od szkoły znajdują się trzy przystanki autobusowe. Najbliższy zlokalizowany jest tuż przy szkole.

Na terenie obiektu brak parkingu dla interesantów oraz miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do głównych drzwi wejściowych prowadzą trzy stopnie bez poręczy, brak pochylni dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W drzwiach pojawia się próg wysokości 3 cm. Istnieje możliwość skorzystania z ruchomego podjazdu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, wiąże się to jednak z wcześniejszym poinformowaniem szkoły o takiej potrzebie.

Sekretariat, w którym są przyjmowani interesanci, mieści się w pokoju nauczycielskim na parterze budynku, w obrębie wejścia głównego. Nawierzchnia dojścia prowadzącego do miejsca obsługi interesanta jest pozbawiona progów utrudniających poruszanie się.

                  

Na pozostałe kondygnacje prowadzą klatki schodowe, brak windy. Szkoła jest wyposażona w schodołaz umożliwiający osobom ze szczególnymi potrzebami pokonanie stopni.

W 2010 roku do budynku szkoły dobudowano część sportową posiadającą osobne wejście, które wyposażono w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W tej części wyznaczono również toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
Dobudówka nie jest połączona z pozostałą częścią szkoły wewnętrznym przejściem.

Sala gimnastyczna przy ulicy Leśnej:

Budynek sali gimnastycznej jest także wielokondygnacyjny. Do głównych drzwi wejściowych prowadzą stopnie bez poręczy, brak pochylni dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wewnątrz budynku brak windy oraz innych rozwiązań architektonicznych pozwalających osobom ze szczególnymi potrzebami na pokonanie różnicy poziomów. W przejściach pojawiają się progi.

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Skip to content