Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poniedziałek: 8:30-11:20, 12:15-14:25
Wtorek: 8:25-9:25, 9:30-11:00, 13:15-14:15
Środa: 8:30-11:00, 13:15-14:15
Czwartek: 13:15-14:15
Piątek: 8:25-9:25, 13:20-14:20

Regulamin biblioteki szkolnej, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

I. Ogólne warunki korzystania z biblioteki.

 1. Biblioteka szkolna mieszcząca się w sali 16 jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, służącym wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
 2. Biblioteka i czytelnia są czynne od poniedziałku do piątku.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Zabrania się wnoszenia pomiędzy regały podręcznych toreb, plecaków itp.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane na stan inwentarzowy pracowni).

II. Zasady udostępniania zasobów bibliotecznych.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach) oraz prolongować termin zwrotu.
 2. Kasety VHS, płyty CD i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom do wykorzystania na terenie Szkoły.
 3. Przekroczenie regulaminowego czasu wypożyczenia książki powoduje zawieszenie w prawach czytelnika do czasu zwrotu zaległych książek.
 4. W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 5. Uczeń, który nie oddał w terminie książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 6. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 7. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Na 21 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne materiały.
 11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza i zwrotu wypożyczonych pozycji.
 12. Czytelnicy i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki zwrot wypożyczonych materiałów.

III. Zasady korzystania z drukarki i kserokopiarki.

 1. Kserokopiarka służy wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
 2. Kopiowanie i drukowanie materiałów nauczyciele dokonują osobiście.
 3. Kopiowanie i drukowanie materiałów uczniów odbywa się w miarę wolnego czasu i po wykonaniu wszystkich podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza.
 4. Dozwolone jest kopiowanie fragmentów książek tylko do 10 stron (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim).
 5. Opłata za drukowanie i kopiowanie ustalana jest na początku roku szkolnego.

IV. Zasady użytkowania stanowiska komputerowego ICIM.

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie, którzy nie posiadają własnego sprzętu komputerowego.
 3. Komputery włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 4. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 5. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin, który znajduje się przy każdym stanowisku.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować co najwyżej dwie osoby.
 7. Użytkowników ICIM obowiązuje zachowanie ciszy.
 8. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 9. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie artykułów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w sieci Internet i wpisać ją w odpowiednią rubrykę w zeszycie odwiedzin.
 10. Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (email, gadu-gadu, czat itp.), gier czy zabaw, tzw. blogowania a także przeglądania stron zawierających treści erotyczne a także inne, niezgodne z obowiązującym prawem.
 11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.
 12. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 13. Zabrania się używania innych niż dostępne w bibliotece dyskietek i CD oraz innych nośników danych.
 14. Rezerwacji stanowiska komputerowego można dokonywać osobiście u nauczyciela bibliotekarza.
 15. Jednorazowo można korzystać z komputera do jednej godziny. Przedłużenia tego czasu można dokonać w szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 17. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.
 18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.
 19. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy korzystać ze słuchawek, bądź ustawić głos jak najciszej.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2006 roku.
Skip to content