Logopeda

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek: 7:40-8:25 (klasy I-III SP), 10:35-11:20 (Przedszkole)

Wtorek: 13:30-14:15 (klasy I-III SP)

Czwartek: 12:10-12:55 (klasy I-III SP)

 

Terapia logopedyczna w szkole i przedszkolu
Zajęcia logopedyczne prowadzone są zespołowo lub indywidualnie. Logopeda łączy dzieci w grupy zbliżone pod względem wady wymowy. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia.
Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą: długość i siłę wydechu, w tym oddychanie dla mowy, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, czytanie i różne formy pisania (głównie ze słuchu). Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.
Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w zeszyt, na którego kartkach zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy.

Częstotliwość zajęć logopedycznych
Rozkład ćwiczeń logopedycznych dostosowany jest w miarę możliwości do planu lekcji poszczególnych uczniów

Długość terapii logopedycznej
Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Długość terapii to sprawa indywidualna. Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat (np. w przypadku braku systematycznych ćwiczeń, niestosowania się do zaleceń logopedy czy złożoności problemu, z jakim mamy do czynienia). Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą.
O skuteczności terapii logopedycznej decyduje:

  • czas rozpoczęcia ćwiczeń – im wcześniej podjęta praca, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki;
  • systematyczność uczęszczania na zajęcia;
  • przygotowanie do zajęć (przynoszenie zeszytu ćwiczeń, przygotowanie materiału zadanego do opracowania w domu);
  • wytrwała kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda;
  • zaangażowanie ucznia, jego chęć do podjęcia wysiłku, współpraca na lekcji i w domu;
  • zainteresowanie i współpraca rodziców.

Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Konieczne jest, aby dziecko ćwiczyło pod kontrolą rodzica, który jest w stanie skorygować ewentualne błędy.

Skip to content