Szkoła Podstawowa

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Góra na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., Poz. 900, ze zm.) oraz Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Góry dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Góra na rok szkolny 2024/2025.

1.

Do klas pierwszych przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie ustalonym dla danej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Góra (w Czerninie to: Czernina, Czernina Dolna, Czernina Górna, Ligota, Sułków, Strumyk, Żarki).

2.

Dzieci, o których mowa w punkcie 1 przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców*.

3.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie kryteriów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/273/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017 r.

4.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę n/w kryteria:

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach
1 Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało uczęszczanie do szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek. 10
2 Krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły  podstawowej, do której złożony został wniosek. 6
3 Miejsce pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego przynajmniej jednego rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek. 8
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 24

5.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt. 4.

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek- załącznik nr 1 do wniosku.
 2. Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – załącznik nr 2 do wniosku.
 3. Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego rodzica kandydata – załącznik nr 3 do wniosku.

6.

Terminy rekrutacji:

 1. 29.01.-02.02.2024 r. – zgłoszenie przez rodzica przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy pierwszej;
 2. 05.02.-23.02.2024 r. – złożenie przez rodzica wniosku (wraz z załącznikami) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej;
 3. 26.02.-08.03.2024 r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 4. 11.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 5. 12.03.-19.03.2024 r. – złożenie przez rodzica pisemnego potwierdzenia woli zapisu do szkoły podstawowej dziecka zakwalifikowanego;
 6. 20.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7.

Procedury odwoławcze:

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do pierwszej klasy;
 2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem;
 3. rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
 4. dyrektor szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

8.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające w ter- minach:

 1. 03.06.-07.06.2024 r. – składanie wniosków (wraz z załącznikami) przez rodziców;
 2. 10.06.-13.06.2024 r. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 3. 14.06.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 4. 17.06.-20.06.2024 r. – złożenie przez rodzica pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do szkoły podstawowej;
 5. 21.06.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9.

Do postępowania uzupełniającego stosuje się procedury odwoławcze jak w punkcie 7.

* Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

 

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf zarz_3_24_BG Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Góry z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Góra na rok szkolny 2024/2025.
25 stycznia 2024 13:43 Cezary Kaczor
pdf SP_1 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Góra na rok szkolny 2024/2025 Szkoła Podstawowa w Czerninie.
25 stycznia 2024 13:44 Cezary Kaczor
pdf SP_2 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czerninie w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 13:45 Cezary Kaczor
pdf SP_3 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czerninie w roku szkolnym 2024/2025.
25 stycznia 2024 13:45 Cezary Kaczor
pdf SP_4 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.
25 stycznia 2024 13:45 Cezary Kaczor
pdf SP_5 Oświadczenie.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_6 Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły, do której złożony został wniosek.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców/opiekunów prawnych lub o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata, w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_8 Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
pdf SP_9 Klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
25 stycznia 2024 13:46 Cezary Kaczor
Skip to content