Organizacja pracy w ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie od dnia 18 stycznia 2021 r.

 1. Zajęcia szkolne w klasach I-III, zgodnie z planem lekcji odbywają się w szkole, w salach przypisanych dla danego oddziału.
 2. Dla dzieci klas I-III korzystających ze świetlicy (sala nr 4) świetlica jest czynna:                                     poniedziałek 1105 – 1305
  wtorek 715 – 815, 1205 – 1305
  środa 1205 – 1305
  czwartek 1105 – 1305
  piątek 1205 – 1305
 3. Dowóz dzieci organizowany jest zgodnie z harmonogramem; dzieci w szkole są od godz. 720, odjeżdżają o godz. 1305. Dzieci pod opieką pracownika są odprowadzane do sal lekcyjnych lub do świetlicy.
 4. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia w danym dniu i w danym oddziale pełni dyżur w przypisanej sali od godz. 715 do momentu rozpoczęcia zajęć.
 5. Zajęcia lekcyjne w klasach IV-VIII są realizowane nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z nowym planem lekcji.
 6. Zajęcia dla wszystkich oddziałów rozpoczynają się o godz. 730, trwają 45 minut, z tym że dla klas IV-VIII zajęcia zdalne w formie video-lekcji trwają 30 minut, pozostałe 15 minut nauczyciel przeznacza na indywidualną/grupową pracę z uczniem/uczniami udzielając wsparcia i pomocy przedmiotowej i wychowawczej. Każdy uczestnik korzystający z aplikacji Meet (aplikacja do wideo-zajęć) ma włączoną kamerę i mikrofon.
 7. Przerwy międzylekcyjne są zgodne z planem zajęć.
 8. Praca pedagoga, logopedy, bibliotekarza, zgodnie z harmonogramem wykonywana jest na terenie szkoły.
 9. Dla uczniów klasy VIII (w grupach do 5) na terenie szkoły umożliwia się prowadzenie konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych: język polski, matematyka, język angielski.
 10. Dla uczniów klas I-III oraz przedszkolaków obiad wydawany jest na terenie szkoły. Dla pozostałych uczniów obiady należy odebrać w prywatnych pojemnikach w godzinach 1310 – 1400.
 11. Organizacja pracy na terenie szkoły uwzględnia wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych opublikowane 11.01.2021 r., na stronie MEiN.
 12. Nauczyciele mogą organizować z uczniami wyjścia w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą.
 13. W Szkole Podstawowej i Przedszkolu nadal funkcjonują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19: – na terenie Przedszkola – Zarządzenie Nr 2/2020/2021 z dn. 25.08.2020 r.; – na terenie Szkoły Podstawowej – Zarządzenie Nr 3/2020/2021 z dn. 25.08.2020 r.
 14. W Szkole Podstawowej organizacja zajęć i pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia zapisy Regulaminu pracy zdalnej, którego częściowe zmiany określają pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 (pkt 12 zmiana zapisu w procedurze bezpieczeństwa).
 15. Wprowadzone w/w zapisy aktualizują wewnętrzne zapisy funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii.

Przebywając na terenie Szkoły przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa określonych w szkolnych procedurach. Pamiętamy o higienie rąk, dezynfekcji, noszeniu maseczek i dystansie społecznym.

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Skip to content