Stypendia szkolne wrzesień – grudzień 2023 r.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi w terminie do 29 grudnia 2023 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 12 grudnia 2023 r. (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5.

UWAGA
Każda faktura musi być opisana na odwrocie:
np.
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)
i podpis wnioskodawcy

Skip to content