Autobus – DELFINEK – 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

 z dnia 7 listopada 2023r.

bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zgodnie z Regulaminem wewnętrznym Udzielania zamówień Publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwot określonych w art.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. poniżej 130 tyś. zł

 

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie

Czernina, ul. Szkolna 2

56-200 Góra
tel. (65) 543-67-66\ 543-18-99

e-mail: sekretariat@zsczernina.edu.pl
NIP 693-19-93-288

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIA

MIEJSCE  DOSTAWY

a)   Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przewozach uczniów z klas  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII  wraz z opiekunem na basen „Delfinek” ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, w ramach obowiązkowej nauki pływania w zakresie realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Przewozy będą świadczone w okresie od 02.01.2024r. do 22.12.2024r. Miejsce wyjazdu: Czernina, szkoła,  ul. Szkolna 2, powrót uczniów z rozwozem do miejscowości zamieszkania, w tym: przystanek końcowy- Czernina, szkoła, ul. Szkolna 2 lub bezpośrednio bez rozwozu – Czernina, szkoła,  ul. Szkolna 2. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcję placówki  jako wolne od zajęć dydaktycznych przewozy nie będą się odbywały.

b)     Organizacja dowozu: szczegóły dowozu ustalone zostaną z wybranym oferentem przed dniem 02.01.2024r., jednakże dowóz będzie obejmował dwa lub trzy wyjazdy w tygodniu; trasa: wyjazd: Czernina- Góra; powrót: Góra- Strumyk, Ligota, Sułków, Żarki, Czernina- szkoła, ul. Szkolna 2 lub powrót: Góra-Czernina,  ul. Szkolna 2.

c)     Liczba uczniów w ramach jednego przewozu nie przekracza 15 + 1 opiekun.

 

 

Czernina- Góra

Góra- Czernina

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ROZPOZNANIA CENOWEGO:
Ofertę należy sporządzić na formularzu wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 1).

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

  • Dyspozycja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami na stanowisku kierowcy autobusu – osoba, która spełnia wymagania określone w art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2021r., Poz. 919, ze zm.) posiada odpowiednie uprawnienia (w tym świadectwa kwalifikacji uprawniające do przewozu osób).
  • Odpowiednim potencjałem technicznym: autobus/ bus z odpowiednią liczbą miejsc siedzących. Pojazd musi być w pełni sprawny technicznie, posiadać aktualne badania techniczne, spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego.
  • Wykonawca powinien przedstawić do wglądu: dowód rejestracyjny, w którym potwierdzony jest przegląd techniczny pojazdu oraz dokument ubezpieczenia pojazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków (OC, NW).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
od 02.01.2024r. do 22.12.2024r.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 17.11.2023r. do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego  w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, ul. Szkolna 2, 56-200 Góra lub drogą elektroniczną:  sekretariat@zsczernina.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN PODPISANIA UMOWY:

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w  Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, Czernina ul. Szkolna 2, 56-200 Góra, w dniu 28.11.2023r.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Dorota Adamska – dyrektor szkoły

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o dokonanym wyborze.

W ZAŁĄCZENIU PROSZĘ ODESŁAĆ:

  – formularz ofertowy (załącznik nr 1),

  – podpisane oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2),

  – podpisany wzór umowy (załącznik nr 3),

  – wydruk z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej ze złożoną ofertą.

 

Proszę zaparafować każdą stronę dokumentów.

 

Dorota Adamska

(dyrektor Zespołu)

 

Czernina, dnia 07.11.2023r.

Opublikował(a): Cezary Kaczor

Ostatnia zmiana:

Pliki do pobrania:

Plik Opis Data dodania Dodany przez
pdf skan_985 Zapytanie ofertowe (skan).
7 listopada 2023 11:51 Cezary Kaczor
doc zal_1 Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.
7 listopada 2023 11:53 Cezary Kaczor
doc zal_2 Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.
7 listopada 2023 11:54 Cezary Kaczor
pdf zal_3_umowa Zał. nr 3 - Umowa.
7 listopada 2023 11:55 Cezary Kaczor
Skip to content